Cenník služieb

 Cenník služieb platný od 1.1. 2017

Výška úhrady za poskytované sociálne služby v Útulku

 

Úhrada za sociálne služby poskytované prijímateľom

Jednotlivec,

1,66 €/deň

(50 €/mes.)

Rodič s 1*dieťaťom

2,66 €/deň

(80 €/mes.)

Rodič s 2 deťmi

3 €/deň

(90 €/mes.)

Rodič s 3 deťmi

3,33 €/deň

(100 €/mes.)

Sociálne poradenstvo

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,30 €

0,30 €

0,30 €

0,30 €

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Pracovná terapia

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Utváranie podmienok na pranie, žehlenie a údržba bielizne  a šatstva

0,41 €

0,66 €

0,69 €

0,69 €

Ubytovanie na určitý čas (voda, elektrina)

0,95 €

1,70 €

2,01 €

2,34 €

Nevyhnutné ošatenie a obuv

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

 

 

Úhrada za sociálne služby poskytované prijímateľom

Rodič  bez ohľadu na počet detí poberajúci dávku v hmotnej núdzi

2,16 €/deň

(65 €/mes.)

Rodina s 1 dieťaťom

3,33 €/deň

(100 €/mes.)

Rodina s 2 deťmi

3,66 €/deň

(110 €/mes.)

Rodina s 3 deťmi

 4 €/deň

(120 €/mes.)

Rodina bez ohľadu na počet detí poberajúca dávku v hmotnej núdzi

2,66 €/deň

(80 €/mes.)

Sociálne poradenstvo

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,30 €

0,30 €

0,30 €

0,30 €

0,30 €

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Pracovná terapia

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Utváranie podmienok na pranie, žehlenie a údržba bielizne  a šatstva

0,51 €

0,66 €

0,89 €

1 €

0,66 €

Ubytovanie na určitý čas (voda, elektrina)

1,35 €

2,37 €

2,47 €

2,70 €

 

1,70 €

Nevyhnutné ošatenie a obuv

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

Bezplatné

1.        Mesačná výška úhrady, ak klient využíva  sociálne služby Útulku celý  kalendárny mesiac  sa stanovuje nasledovne:

 

Jednotlivec

50,00 €

 

Rodič s 1 dieťaťom

80,00 €

Rodič s 2 deťmi

90,00 €

Rodič s 3 deťmi

100,00 €

Rodič  bez ohľadu na počet detí poberajúci dávku v hmotnej núdzi

70,00 €

Rodina s 1 dieťaťom

100,00 €

Rodina s 2 deťmi

110,00 €

Rodina s 3 deťmi

120,00 €

Rodina, bez ohľadu na počet detí poberajúca dávku v hmotnej núdzi

80,00 €

*pre účely tohto VZN sa za dieťa považuje dieťa do  25  rokov bez príjmu