Cenník služieb

 

§ 13

Výška úhrady za poskytované sociálne služby DSS ÚSVIT

platná od 1. 1. 2018

 

1. Denná sadzba úhrad za jednotlivé činnosti v DSS bez stravovania pre prijímateľov sociálnej služby

do 18 rokov – 4 hodiny denne a nad 4 hodiny denne, stupeň odkázanosti V, VI.:  

Úhrada za sociálne služby

poskytované prijímateľom

Do 18 rokov

4 hodiny denne

Do 18 rokov

nad 4 hodiny denne

Odborné činnosti:

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

1,50€

2,40 €

Sociálne poradenstvo

bezplatne

bezplatne

Sociálna rehabilitácia

bezplatne

bezplatne

Pracovná terapia

bezplatne

bezplatne

Obslužné činnosti:

Zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,10 €

0,20 €

Utváranie podmienok na vzdelávanie

0,20 €

0,20 €

Výchova

0,20 €

0,20 €

Suma dennej úhrady v DSS bez stravovania spolu

2 €

3 €

 

Výška úhrady za mesiac sa určí podľa skutočného počtu dní poskytovania sociálnej služby.

 

2. Denná sadzba úhrad za jednotlivé činnosti v DSS bez stravovania pre prijímateľov sociálnej služby

nad 18 rokov – 4 hodiny denne a nad 4 hodiny denne, stupeň odkázanosti V, VI.: 

Úhrada za sociálne služby

poskytované prijímateľom

Nad 18 rokov

4 hodiny denne

Nad 18 rokov

nad 4 hodiny denne

Odborné činnosti:

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2,60 €

3,30 €

Sociálne poradenstvo

bezplatne

bezplatne

Sociálna rehabilitácia

bezplatne

bezplatne

Pracovná terapia

bezplatne

bezplatne

Obslužné činnosti:

Zabezpečovanie záujmovej činnosti

1 €

2 €

Suma dennej úhrady v DSS bez stravovania spolu

3,60 €

5,30 €

 

Výška úhrady za mesiac sa určí podľa skutočného počtu dní poskytovania sociálnej služby.

 

3. Výška úhrady za stravovanie sa stanovuje nasledovne:

VEK

RAŇAJKY

DESIATA

OBED

OLOVRANT

SPOLU

Do 6 rokov

0,40€

0,40€

1,40€

0,40€

2,60€

Od 6 do 10 rokov

0,40€

0,40€

1,40€

0,40€

2,60€

Od 10 do 15 rokov

0,50€

0,50€

1,50€

0,50€

3€

Nad 15 rokov

0,60€

0,60€

1,60€

0,60€

3,40€

 

 

 

 

 

     4. Podrobnosti o spôsobe  určenia úhrady za poskytnuté služby, o výške úhrady, o spôsobe platenia úhrady,

        ako i  ostatné podmienky  poskytovania sociálnej služby  sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby

         uzatvorenej medzi poskytovateľom /Sociálne služby Myjava, n.o./ a prijímateľom sociálnej služby.