Terapie DSS

TERAPIE realizované v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých  

ÚSVIT:

 
Biblioterapia
 
Biblioterapia ako vedný odbor je jednou zo psychoterapeutických techník v klinickej psychológii a psychoterapii.
Využíva pôsobenie kníh, alebo textov na čitateľa – klienta. Odporúča sa u introvertných – samotárskych alebo
racionálne založených klientov. Patrí k rozptyľujúcim činnostiam, zahŕňa aj také aktivity, ktorými si jednotlivci
zvyšujú úroveň vedomostí , klienti môžu konfrontovať vlastné názory s názormi hrdinov, ale aj s ostatnými v skupine
a spoločne hľadať rozličné spôsoby riešenia konfliktov. Spoločné čítanie vyvoláva pocit blízkosti a príležitosť
k dôverným rozhovorom. Môže sa pokračovať diskusiou a výmenou názorov. Je to spôsob ako odbúravať
stres a napätie.
 
 
Arteterapia
 
Artererapia znamená liečbu výtvarným umením. Výsledný artefakt sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý
je skôr proces tvorby, obsah a vypovedaná hodnota. Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností
a vzájomný rešpekt. Výtvarná tvorba obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie,
sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a nadhľad. Výtvarná výchova ako krúžková činnosť
je jednou z hlavných súčastí našej výchovnej práci . Kreslenie má veľký význam pre klientov už od najútlejšieho veku,
hoci v našom zariadení máme klientov s mentálnym postihnutím. Na výtvarnej výchove sa začína pracovať u klientov
najprv ceruzkou, pastelkami, fixkami. Na rozvoj jemnej motoriky používame aj plastelínu. Potom sa pracuje s vodovými
farbami, kde začíname prácou s prstami (namáčanie prstov do vody, farby a vytláčanie na výkres napr. slnko, kuriatko
i rôzne postavy, podľa fantázie klientov. Starší klienti už majú vedomosti o farbách a ich význame. Preto je pre nich už
zaujímavá práca s modelovacou hmotou, hlinou, látkou, rôznymi druhmi papiera,korálkami, drôtom, sklom.
 
 
Muzikoterapia
 
Muzikoterapia je použitie hudby na dosiahnutie terapeutických cieľov – upravovanie, udržiavanie a zlepšovanie
mentálneho a fyzického zdravia. Je to aplikovanie hudby tak, aby prinieslo vhodnú zmenu v správaní klienta. Tieto
zmeny umožňujú človeku dospieť pomocou terapie k zážitkom, k väčšiemu porozumeniu seba a sveta okolo seba
a dosiahnuť pritom lepšie prispôsobenie sa spoločnosti. Muzikoterapia je zameraná na ovplyvňovanie procesov učenia,
komunikácie a sociálnej integrácie. Zlepšuje kognitívnu funkčnosť /vnímanie, pamäť, pozornosť/ a telesnú funkčnosť/
podpora pohybu a podpora reči organizmu. Jej ťažiskom je rozvíjanie osobnosti, senzomotorických a sebaobslužných
zručností a zlepšenie sociálnej integrácie ľudí s mentálnym, telesným alebo zmyslovým postihnutím.
 
 
Ergoterapia
 
Pracovná terapia – ergoterapia – liečenie pracovnou zručnosťou, pri ktorom sa využíva účinok práce na liečenie
chorého organizmu alebo narušenej psychiky. Je jedna z najvýznamnejších a najúčinnejších rehabilitačných
prostriedkov tým, že pôsobí cez motorickú oblasť, ktorá je dobre prístupná. Dôležitým faktorom pri pracovnej terapii
je striedanie aktivity, oddychu, napätia, uvoľnenia, čím u sledovaného klienta dosahuje pocit sebaistoty, stimuluje sa
aktivita mozgovej kôry, vyvolávajú sa optimistické emócie, prebúdzajú sa životné záujmy a kladne sa ovplyvňujú vzťahy
medzi klientmi navzájom ako aj pracovníkmi a okolitým obyvateľstvom. Prostredníctvom ergoterapie sa snažíme
dosiahnuť maximálnu samostatnosť a nezávislosť klientov v domácom, sociálnom prostredí a tým zvýšiť ich kvalitu
života. ( sebaobsluha, upratovacie práce, pomoc pri príprave stravy, praní a žehlení , pílenie drevených doštičiek,
zatĺkanie klincov, šraubovanie a vyrábanie jednoduchých výrobkov z dreva, plastu, pomoc pri úprave okolia zariadenia, 
pestovateľské práce, atď.)
 
 
Gardenterapia
 
Práce v záhradke a v okolí zariadenia – v rámci tohto prístupu učíme klientov zručnostiam potrebným pre život, estetike
prostredia a environmentálnemu cíteniu. Pri polievaní a ošetrovaní kvetov a v rámci pobytu vonku klienti spoznávajú
prírodu, zvieratká, učia sa starať o živú prírodu v našej záhrade, orientovať sa v priestore s prepojením aj na pohybovú
terapiu. Tieto výchovné programy podporujú a rozvíjajú elementárne zručnosti, základné pracovné návyky, ktoré
rozvíjajú a zdokonaľujú jemnú motoriku, motorickú koordináciu.
 
 
Liečebná telesná výchova /LTV/
 
Pomocou LTV dosiahneme u klienta povzbudivý a ionizačný účinok. Taktiež LTV ovplyvňuje obehové a dýchacie
funkcie, zvyšuje obranyschopnosť organizmu, priaznivo pôsobí na pohybový aparát, zvyšovanie svalovej sily,
vytrvalosti a zvýšenie rozsahu pohyblivosti kĺbov. Cvičenia sú skupinové, alebo individuálne. 
Stacionárny bicykel – bicyklovanie u klientov zlepšuje krvný obeh, posilňuje a formuje svaly dolných končatín,
účinne pôsobí proti  artrózam a iným kĺbovým ochoreniam.
Cvičenie na fitloptách - zlepšuje svalovú silu, rozsah pohybu, koordináciu, stabilitu, je vhodná na prevenciu
proti osteoporóze, vytvára správny stereotyp na držanie tela a sedenia.
 
 
Termoterapia
 
Liečba pomocou tepla, môže byť celo telová termoterapia, ale v DSS ÚSVIT sa využíva lokálna
termoterapia. Postihnuté  miesto sa po termoterapii prekrví, uvoľní, zlepší sa funkcia postihnutého miesta,
pôsobí protizápalovo, zaisťuje regeneračné procesy, klesá stuhnutosť svalov, uvoľňuje svalové napätie. 
 
 
Hydro- masážna terapia
 
Hydroterapia – pôsobenie nielen tepelnej, ale i pohybovej energie na organizmus.
Hydromasážna vaňa – hydromasáž je kombinácia vodného kúpeľa s teplotou 33-35 stupňov Celzia
a masáže. Okrem prekrvenia účinkom tepla má účinok jemná masáž víriacou vodou. Aplikáciou
vodoliečby sa dosahuje zlepšenie rozsahu telesného pohybu. V Domove sociálnych služieb pre deti
a dospelých ÚSVIT je klientmi využívaná vírivá masážna vaňa celotelová a masážna vaňa končatinová.
 
 
Animoterapia
 
Chovateľský krúžok – náplňou klientov je starostlivosť o zvieratká, získavanie informácii z ekológie,
biológie, vytvoriť u klientov pozitívny vzťah k prírode. Krúžok je zameraný na interaktívnu terapiu pomocou
zvierat. Kontakt so zvieratami u klientov vyvoláva pocit radosti, spokojnosti a šťastia. Cieľom je posilnenie
žiaduceho správania a utlmenie nežiaduceho správania.
 
Pohybová a tanečná terapia
 
Od októbra 2015 máme novú terapiu, ktorú nazývame terapia pohybom a tancom. Jej cieľom je pomôcť
prijímateľom sociálnej služby aktivovať centrá v mozgu a prepojiť ľavú a pravú hemisféru, naučiť a zažiť
niečo nové.
  
 
Rozvíjanie motoriky
 
Jemná motorika
Precvičovanie jemnej motoriky je zamerané na rozvoj jemných pohybov, ktoré umožňujú lepšiu kontrolu
a lepšiu koordináciu prstov, rúk, očí atď. Sústreďuje sa na zlepšenie činnosti horných končatín. Tieto
hry a cvičenia sú základom k tomu, aby sa klient naučil písať, získal zručnosti, ktoré zahŕňajú tak stránku
vnímania a stránku motorickú. Ako by mohol klient správne držať ceruzku a opisovať jednotlivé znaky 
v obmedzenom priestore, zľava doprava, keby predtým nemal skúsenosti s uchopením predmetov,
manipuláciou s nimi, necvičil uchopovanie malých predmetov, strihanie, nalepovanie, navliekanie
a pod. Cvičenia jemnej motoriky majú zlepšiť všetky pohyby klienta, ovládať ich s čo najväčšou jemnosťou,
aby mu umožnili pracovať s presnosťou, ľahko a uvoľnene. Schopnosť ovládať svaly jemnej 
motoriky stojí za mnohými rutinnými činnosťami ako sú napríklad písanie, rozprávanie,
schopnosť odomknúť kľúčom dvere, urobiť si čaj a mnohé iné. Vďaka tejto schopnosti môžeme siahať
na predmety, dotýkať sa ich, manipulovať s nimi, koordinovať ruky so zrakovým vnemom, rozprávať
a hýbať očami.
 
Hrubá motorika
Rozvoj schopnosti ovládať svaly hrubej motoriky sa týka veľkých svalových skupín ovládajúcich hlavu,
ramená, ruky, chrbát, brucho a nohy. Precvičovaním a posilňovaním svalov je možné proces rozvoja
urýchliť a zlepšiť. Činnosti sú zamerané na celkové pohyby – na zapojenie tela ako celku,na koordináciu
pohybov celého tela. Vhodné je využiť jednoduché hry, kde klient zapája pohyb tela, ale i pozornosť, pamäť.
Ovládanie hrubej motoriky je dokonalou súhrou mozgu, nervového systému a svalov.