Aktivity DSS

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT v Myjave sa usilujeme, aby u prijímateľov sociálnej služby

zachovala čo najväčšia miera sebestačnosti, nezávislosti, aby neboli izolovaní od okolia a predovšetkým,

aby prebiehala integrácia medzi zdravých. Snažíme sa rešpektovať individualitu každého nášho klienta,

podporovať jeho dôstojnosť a zamedziť jeho sociálnej izolácii.

 

Pre našich klientov sa snažíme organizovať rôzne akcie:

 • tematické obdobia (Vianoce, Veľká noc, Deň Zeme, MDŽ, Deň matiek),
 • novoročné posedenie,
 • karneval,
 • valentínske posedenie,
 • projektové vyučovanie (zábavnou formou),
 • jarné upratovanie,
 • stavanie  a váľanie mája,
 • prechádzky do prírody,
 • premietanie videoprogramov,
 • účasť na výstavách (vystavovanie svojich výrobkov, ale i pozeranie prác vystavujúcich)
 • čítanie kníh,
 • návšteva kultúrnych podujatí v Kultúrnom dome Samka Dudíka,
 • spoločné akcie s Centrom voľného času,
 • prijímateľov zapájame medzi zdravú populáciu obyvateľstva (svojich rovesníkov),
 • športové aktivity,
 • návšteva u policajtov, hasičov,
 • v spolupráci so Združením na pomoc osobám s mentálnym postihnutím v Myjave výlet
 • organizujeme rôzne posedenia – opekačka, vianočné posedenie, posedenie ku dňu matiek
 • návšteva divadla
 • aktívne sa zúčastňujeme na vianočných trhoch,

 

Pravidelne počas celého roka sa denne vykonáva kreatívna tvorba, maľovanie rôznymi technikami, trikrát

do týždňa pracujú klienti v dielni, jedenkrát týždenne výroba výrobkov z hliny, denne

zdravotnícky pracovník zabezpečuje rehabilitačné cvičenie, vodoliečbu, ktoré sú prispôsobené zdravotnému

stavu klientov, jedenkrát týždenne prebieha starostlivosť o zvieratká, podľa potreby práce v záhradke, podľa

dohody plávanie, denne opakovanie nadobudnutých školských vedomostí a zručností.

 • s klientmi pracujeme v skupinách i individuálne pri rôznych voľnočasových aktivitách. 
Nastavenia cookies