Nocľaháreň

201508061420180.sam-3897

 Názov zariadenia : Nocľaháreň

Sídlo : ul. Trokanova č. 236, 907 01 Myjava

Forma poskytovania sociálnej služby : pobytová

Kapacita zariadenia : 17 klientov

 

V nocľahárni sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie, alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

a) poskytuje

1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,

2. sociálne poradenstvo,

3. nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) utvárajú podmienky na

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

 

 

 

Nastavenia cookies