Cenník služieb

Úhrada sa určuje na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava schváleného uznesením č. 116/2011 zo dňa 08.11.2011a jeho dodatkov č.1 schváleného uznesením č.66/2013 zo dňa 6.9.2013, dodatku č.2 schváleného uznesením č.18/2014 zo dňa 13.02.2014 a dodatku č.3 schváleného uznesením č.23/20115 zo dňa 26.02.2015 a uznesenia správnej rady č.15/2014.

 §6 Výška úhrady za poskytované sociálne služby v Nocľahárni

  1. Výška úhrady za poskytované sociálne služby v Nocľahárni  sa stanovuje na 1,00 €/ noc.
  2. Úhrada sa hradí priamo na vrátnici Nocľahárne, ul. Trokanova č.236, Myjava. 

 

Nastavenia cookies