Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb

 Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.). Podľa uvedeného zákona obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu a má právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Zákon č. 448/2008 Z. z. § 26 Útulok

(1) V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a)*, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

a) poskytuje

  1.  ubytovanie na určitý čas,
  2.  sociálne poradenstvo,
  3.  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  4.  pracovná terapia,
  5.  nevyhnutné ošatenie a obuv

b) utvárajú podmienky na

  1.  prípravu stravy, výdaj stravy, alebo výdaj potravín,
  2.  vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
  3.  pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
  4.  záujmovú činnosť.

(2) Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.

* § 2 ods. 2 písm. a) Zákon č. 448/2008 Z. z.

Nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

Osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnych služieb v Útulku Myjava si podá písomnú Žiadosť o umiestnenie do Útulku Myjava. V prípade vyhovenia žiadosti je s klientom uzatvorená Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb v Útulku Myjava.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies