Pracovné a záujmové činnosti v DSS

Pracovné a záujmové činnosti v DSS ÚSVIT

 

Rozvoj pracovných zručností


Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

Práca v dielni: pri ktorej sa využíva pozitívny účinok práce na organizmus alebo narušenú psychiku. Je jedna z najvýznamnejších a najúčinnejších prostriedkov tým, že pôsobí cez motorickú oblasť, ktorá je dobre prístupná. Dôležitým faktorom pri pracovnej činnosti je striedanie aktivity, oddychu, napätia, uvoľnenia, čím u sledovaného klienta dosahuje pocit sebaistoty, stimuluje sa aktivita mozgovej kôry, vyvolávajú sa optimistické emócie, prebúdzajú sa životné záujmy a kladne sa ovplyvňujú vzťahy medzi klientmi navzájom ako aj pracovníkmi a okolitým obyvateľstvom. Prostredníctvom pracovnej činnosti sa snažíme dosiahnuť maximálnu samostatnosť a nezávislosť klientov v domácom, sociálnom prostredí a tým zvýšiť ich kvalitu života (pílenie a šmirgľovanie drevených doštičiek, zatĺkanie klincov, skrutkovanie, a vyrábanie jednoduchých výrobkov z dreva, plastu, atď.).

Starostlivosť o záhradu: je zameraná na prácu v záhradke, pestovanie zeleniny, jej následné využitie a pozitívny vplyv na zdravie. Klienti tiež spoznávajú fungovanie prírody a rozvíjajú si elementárne zručnosti, jemnú motoriku, pestovateľské práce, rýľovanie, odhŕňanie snehu, hrabanie sena, pomoc pri úprave okolia zariadenia a pod.

Domáce práce: je pracovný postup, ktorý sa využíva pri sociálnej rehabilitácii jedincov každého veku s rôznym typom postihnutia, ktorí sú trvale alebo dočasne fyzicky, psychicky, zmyslovo alebo mentálne postihnutí. Prostredníctvom domácich prác sa snažíme dosiahnuť maximálnu samostatnosť a nezávislosť klientov v domácom, pracovnom a sociálnom prostredí, a tým zvýšiť kvalitu ich života. V zariadení sa klienti učia sebaobsluhe, upratovaniu svojej skrinky, vysávaniu, polievaniu kvetov, nákupom, príprave stolovania, praniu, žehleniu a pod.

Varenie: klienti sa v zariadení podieľajú na príprave jednoduchých jedál. Učia sa medzi sebou spolupracovať, mať trpezlivosť, sledovať čas prípravy, pripraviť si všetky potrebné suroviny a pod.

Starostlivosť o zvieratká: je zameraná na kontakt s rôznymi živočíchmi (zajace, korytnačky, plazy, hlodavce a pod.) a podporuje pozitívny vzťah klienta k prírode. Kontakt so zvieratami vyvoláva pocit šťastia, radosti a spokojnosti. Klienti majú možnosť zvieratá nielen pohladkať a hrať sa s nimi, ale i spolupracovať na čistení klietok, dopĺňaní potravy a pod. Cieľom je posilnenie žiaduceho správania a utlmenie nežiaduceho správania. 

 

Záujmová činnosť

 

Záujmová činnosť, ktorá sa DSS ÚSVIT realizuje zahŕňa kultúrnu činnosť, spoločenskú činnosť, športovú činnosť a rekreačnú činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

Umelecká tvorba: dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností a vzájomný rešpekt. Umelecká tvorba, ktorej hlavnou zložkou je výtvarná činnosť obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a nadhľad. Klienti sa učia spoznávať farby a ich význam, pracujú s rôznymi maliarskymi potrebami a využívajú pri tom svoju fantáziu a predstavivosť.

Kreatívna tvorba: je zameraná na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, pracovných zručností, vytrvalosti, kreativity a nápaditosti. Zahŕňa prácu s modelovacou hmotou, látkou, rôznymi druhmi papiera, korálikmi, drôtom, sklom, prírodnými materiálmi a pod. Výsledný artefakt sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je skôr proces tvorby, obsah a vypovedaná hodnota.

Výroba z hliny: ide o všestranné rozvíjanie osobnosti klienta prostredníctvom točenia na hrnčiarskom kruhu, odlievania, ručného modelovania, glazovania a pod. Úlohou je vzbudiť v klientovi záujem o prácu, upokojiť sa a vyjadriť svoje pocity formou hliny. Okrem rozvíjania pracovných zručností a návykov sa rozvíja vytrvalosť, výchova k disciplíne, hygiene, bezpečnosti pri práci a schopnosť spolupracovať v kolektíve.

Hra na hudobných nástrojoch: klienti majú k dispozícii rôzne hudobné nástroje a CD prehrávač. Prostredníctvom hudby sa zlepšuje kognitívna a telesná funkčnosť organizmu. Cieľom je oboznámiť klientov s novými možnosťami sebavyjadrenia a komunikácie prostredníctvom hudby a spevu.

Pohybová a tanečná činnosť: jej cieľom je pomôcť prijímateľom sociálnej služby aktivovať centrá v mozgu a prepojiť ľavú a pravú hemisféru, naučiť sa a zažiť niečo nové prostredníctvom tanca a pohybu. Základom tanečnej a pohybovej  činnosti je prepojenie duševnej a telesnej stránky človeka a využitie tohto spojenia vo vyjadrení a kontakte so svetom.

Čítanie z kníh:  patrí k rozptyľujúcim činnostiam, zahŕňa aj také aktivity, ktorými si jednotlivci zvyšujú úroveň vedomostí , klienti môžu konfrontovať vlastné názory s názormi hrdinov, ale aj s ostatnými v skupine a spoločne hľadať rozličné spôsoby riešenia konfliktov. Spoločné čítanie vyvoláva pocit blízkosti a príležitosť k dôverným rozhovorom. Môže sa pokračovať diskusiou a výmenou názorov. Je to spôsob ako odbúravať stres a napätie.

Spoločenské hry: realizujú sa v popoludňajších hodinách, klienti majú možnosť hrať hlavne kartové hry, pexeso, puzzle, človeče nehnevaj sa a pod.

Tréning pamäti: je zameraný na celú skupinu klientov, pričom náročnosť úloh a rébusov je rozdelená podľa ich schopností.

Práca na počítači: klienti majú v priestoroch DSS ÚSVIT prístup na počítače a internet, kde si môžu vyhľadávať informácie, ktoré ich zaujímajú a rozvíjať si svoje zručnosti v práci s informačnými technológiami. Zároveň je v zariadení nainštalovaná interaktívna tabuľa prostredníctvom ktorej si klienti posilňujú rozvoj svojho sluchového a zrakového vnímania, ale  i prácu s  jemnou a hrubou motorikou.

Kultúrna a spoločenská činnosť: v zariadení sa klienti podieľajú na organizovaní kultúrnych programov (pri príležitosti Dňa Matiek, Mikuláša), podľa záujmu absolvujú výlety, Deň v prírode, spoločné sledovanie TV a videí .

 

Ostatné poskytované služby

 

V DSS ÚSVIT sa ďalej poskytuje:

Vodná kúra: využívanie pozitívnych účinkov vodnej kúry, perličkového kúpeľa, masáže prúdom, vírivého kúpeľa celého tela alebo dolných končatín. Činnosť sa vykonáva pod dozorom pracovníka zdravotného úseku, pričom sa prihliada na zdravotný stav klienta.

Telesná výchova: pomocou nej dosiahneme u klienta povzbudivý a ionizačný účinok. Taktiež ovplyvňuje obehové a dýchacie funkcie, zvyšuje obranyschopnosť organizmu, priaznivo pôsobí na pohybový aparát, zvyšovanie svalovej sily, vytrvalosti a zvýšenie rozsahu pohyblivosti kĺbov. Cvičenia sú skupinové, alebo individuálne. V zariadení sa používa aj:

Stacionárny bicykel a Eliptikal – bicyklovanie a cvičenie na prístroji Eliptikal u klientov zlepšuje krvný obeh, posilňuje a formuje svaly dolných a horných končatín, účinne pôsobí proti  artrózam a iným kĺbovým ochoreniam.

Cvičenie na fitloptách - zlepšuje svalovú silu, rozsah pohybu, koordináciu, stabilitu, je vhodná na prevenciu proti osteoporóze, vytvára správny stereotyp na držanie tela a sedenia.

Snoezelen: klienti DSS ÚSVIT môžu využívať túto multifunkčnú metódu, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Cieľom však nie je len uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ale aj stimulácia zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja osobnosti klienta. Podpora sa vzťahuje na viaceré oblasti vývinu: vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu alebo motoriku. Ďalšími cieľmi sú: redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie spontaneity, motivácie, iniciatívy a zlepšenie vzťahu medzi klientom a zamestnancom zariadenia.

Používanie bioptronovej lampy: v zariadení využívame pozitívne pôsobenie bioptronovej lampy, pôsobenie polarizovaného svetla a biologických procesov, ktoré povzbudzujú regeneračné procesy v organizme.

Canisterapia: v zariadení sa využívajú prirodzené vlastnosti špeciálne vycvičeného psa - schopnosť podriadiť sa vôli človeka, pochopiť danú situáciu, v ktorej sa pri styku s klientom ocitne, spolupráca a komunikácia zvieraťa s klientom. Tento kontakt spôsobuje pozitívne zmeny hlavne v oblasti prežívania klientov, nadväzovania vzťahov, motorických funkcií, pôsobí pozitívne na verbálne a neverbálne komunikačné funkcie, stimuluje telesné funkcie a uvoľňuje napätie. Kontakt klientov so psom prebieha v zariadení vždy pod dohľadom personálu vo vopred určenom čase.

Fyzioterapia: liečba pohybom, v DSS ÚSVIT sa využívajú pozitívne účinky liečebnej rehabilitácie a liečebného telocviku, cvičenie na instabilných plošinách, aktívne asistované cvičenia v správnom pohybovom vzorci, mäkké techniky, mobilizácia kĺbov a klasická masáž.

 

Oxygenoterapia: terapia kyslíkom je liečebný postup založený na princípe vdychovania čistého kyslíka vo vyššej koncentrácii (90-95%) ako je bežne v ovzduší. Nedostatok kyslíka a s ním spojený aj nedostatok energie je príčinou rôznych chorôb a chronických chorobných stavov. Kyslík je nezastupiteľný v procese metabolizmu buniek a potrebný pre všetky normálne fyziologické funkcie. Terapia kyslíkom umožňuje zlepšiť energetický potenciál organizmu, imunitný systém, fyzickú a psychickú kondíciu a urýchliť regeneráciu síl po prekonaní choroby.  Preukázateľne pomáha pacientom pri prevencii a ochorení Covid-19 a v boji s  postcovidovými stavmi, pomáha pri liečbe astmy, depresie, cievnych ochoreniach, zníženej imunite, migréne, nespavosti. Pomáha zdolávať každodenný stres – zvyšuje odolnosť organizmu voči psychickej a fyzickej záťaži, zlepšuje kognitívne funkcie ako vnímanie, pamäť a myslenie, podporuje regeneráciu tela a spomaľuje proces mentálneho a fyzického starnutia. Dokonca pomáha aj v boji proti nádorovým ochoreniam. Z uvedeného je jasné, že pre našich prijímateľov sociálnej služby je prínosom. Poskytuje sa prijímateľom, ktorí nemajú kontraindikácie, pri ktorých sa inhalácia koncentrovaného kyslíka neodporúča. 

 

 

 

 

Nastavenia cookies