Prevádzkový poriadok

 Sociálne služby Myjava, n.o., Nám. M.R. Štefánika 560/4, Myjava,

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT, Hoštáky 12,

907 01  Myjava, IČO: 36 119 610,

tel.č. 034/621 2483, dssmyjava@mail.t-com.sk

 

Prevádzkový poriadok   zariadenia Domova sociálnych služieb pre deti

a dospelých ÚSVIT   je vypracovaný v zmysle § 24 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z

o ochrane podpore a rozvoji verejného  zdravia a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade  s  § 10 vyhlášky MZ SR č. 527/2007

Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

 

Obsah :

 •         Identifikačné údaje prevádzkovateľa  zariadenia
 •         Sociálne zariadenie
 •         Dispozičné usporiadanie zariadenia
 •         Organizácia režimu klientov DSS
 •         Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
 •         Opatrenia  na predchádzanie nadmernej statickej záťaže
 •         Podmienky pohybovej aktivity
 •         Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení
 •         Opatrenia na podporu a rozvoj zdravia
 •         Opatrenia pri príznakoch akútneho prenosného alebo parazitárneho ochorenia
 •         Zabezpečenie stravovania
 •         Zabezpečenie pitnej vody, odkanalizovanie, vykurovanie a ohrev TÚV
 •         Zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov zariadenia
 •         Starostlivosť o vonkajšie priestory
 •         Skladovanie posteľnej bielizne a manipulácie  s ňou, vrátane  jej výmeny
 •         Skladovanie detských plienok a manipulácia s nimi
 •         Zneškodňovanie tuhého odpadu, frekvencie vyprázdňovania odpadových nádob, 

                  ich čistenie a dezinfekcia

 •         Dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov č. 377/2004 Z.z.
 •         Telefónne čísla tiesňových volaní, ak ide o mimoriadnu situáciu

    

Identifikačné údaje prevádzkovateľa  zariadenia

 Názov: Sociálne služby Myjava, n.o.,

Adresa: Nám. M.R. Štefánika 560/4,

IČO: 36 119 610

DIČ:  202 1764 184

Telefonický kontakt: 034/6907 119, 034/621 24 83

Zriaďovateľ: Mesto Myjava

Právna forma: nezisková organizácia

Email: jana.galikova@myjava.sk, dssmyjava@mail.t-com.sk

Štatutárny zástupca: Mgr. Jana Gáliková

  

Druh zariadenia sociálnych služieb

 1.   Sociálne služby sú poskytované v zmysle § 36 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych

     službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení

     neskorších predpisov.

2.   Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT v Myjave /ďalej len DSS/ je sociálne

     zariadenie, ktoré poskytuje sociálnu službu ambulantnou formou, na riešenie nepriaznivej

     sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu.

3.   V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná

     na pomoc inej  fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti  je najmenej V podľa prílohy č. 3. zákona

     NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb.

     o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

4.   Do zariadenia sú  prijímané deti od 2 rokov veku.

5.   Do zariadenia nie sú  prijímaní klienti, u ktorých dochádza k akútnym prejavom psychických

     porúch ohrozujúcich  okolie.

6.   V DSS sa:

a) poskytuje:

-         pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

-         sociálne poradenstvo

-         stravovanie

b) zabezpečuje

-         pracovná terapia

-         záujmová činnosť

-         výchova pre deti

7.   V objekte je elokovaná pomocná trieda Špeciálnej základnej školy v Myjave, ktorá  

      zabezpečuje výchovno – vzdelávaciu prácu s deťmi v školopovinnom veku.

8.   Denná prevádzka sa riadi prevádzkovým poriadkom.  

 

 Dispozičné riešenie zariadenia

-         veľkostný typ zariadenia je pavilónový, ktorý bol účelovo postavený ako predškolské

zariadenie, objekt po komplexnej rekonštrukcii, má prízemie a podlažie a v druhom pavilóne

je trieda pre predškolákov, dvor je spoločný s materskou školou, niektoré časti dvora využíva

len DSS a zasa niektorú časť len materská škola, areál je oplotený.

-         objekt je vykurovaný diaľkovo, dodávka teplej vody s ohrevom je zabezpečená z hospodárskej

budovy materskej školy.

-         objekt je zásobovaný vodou z verejného vodovodu.

-         objekt je odkanalizovaný a napojený na mestskú kanalizačnú sieť.

-         komunálny odpad sa uskladňuje v kontajneroch a je odvážaný na základe zmluvy  s firmou

Brantner   

-         všetky miestnosti sú prirodzene osvetlené a priamo vetrateľné.

-         kapacita zariadenia je 30 klientov

-         stavebné riešenie  zariadenia: tretí pavilón prízemie  - vchod, dielňa /3,50 m x 3,60 m/

využíva sa na ručné opracovanie dreva a kovu základnými metódami,  úprava povrchov

a kompletovanie výrobkov – využívaná denne po 2 hodiny,  kancelária /1,70 m x 3 m/ využívaná

na administratívu a konzultácie s rodičmi využívaná denne, chodba /2,20 m x 3,60 m/- umiestnené

sú na nej skrinky – každý klient má označenú svoju, kde si odkladá osobné veci využívaná denne,  

šatňa /6,50 m x 3,50 m/ - slúži na prezliekanie zamestnancom využívaná denne, sociálne

zariadenia klienti – WC, sprcha, umývadlá /4,60 m x  4,30 m/, sociálne zariadenie personál:

WC /3,20 m x 1,60 m/, sprcha /1,70 m x 2,50 m/, jedáleň /3,60 m x 5,90 m/ slúži klientom

na konzumáciu jedla využívaná denne 2x, podávame desiatu a obed, výdajňa stravy

/2,15 m x 3,70 m/ - prebieha tu výdaj stravy a pitia, následne umývanie, sanitácia

a dezinfekcia prostredia využívaná denne, herňa /6 m x 6 m/ klienti tu uskutočňujú

spoločenské hry, tanec, skladanie a vkladanie predmetov, individuálna práca s klientom

využívaná denne, oddychová miestnosť /5,80 m x 5,50 m/ slúži na cvičenie 1 hodinu

denne (ráno) a potom na odpočinok klientov využívaná denne, miestnosť na arteterapiu

– vykonáva sa tu práca s hlinou, maľovanie farbami, práca s papierom  a iným

materiálom využívaná denne, elektroliečba – využívajú sa tu stroje ENDOMED a SONOPLUS,

vodoliečba – vaňa pre celotelovú podvodnú masáž s perličkou a výrivkou a končatinová vaňa

využíva sa denne pre indikovaných klientov, šatňa k vodoliečbe 1,7 m x 1,7 m, WC k vodoliečbe

0,9 m x 1,8 m poschodie – elokovaná trieda špeciálnej základnej školy  2,10 m x 5,10 m

– prebieha výučba školopovinných detí, sociálne zariadenie elokovanej triedy 2,60 m x 1,45 m,

šatňa pre pracovníka vodoliečby spolu s WC a trieda na individuálnu prácu s klientom – využívaná

denne

 v druhom pavilóne na prízemí priestor pre deti predškolského veku tvoria nasledovné miestnosti:

zádverie /3,6 m2/, spojovacia chodba /6,9 m2/, hygienická miestnosť /2xWC + 2x umývadlo + sprchovací

kút/-6,96m2, denná miestnosť menšia, denná miestnosť väčšia /30,4 m2/ - využíva sa na predškolskú

výchovu klientov využívaná denne.

-         do oboch pavilónov je klientom na prízemí je zabezpečený bezbariérový prístup

 

Organizácia režimu dňa klientov 

-         prevádzka je zabezpečená denne od 6,00 hod. do 16,30 hod., sobota, nedeľa,

sviatok – mimo prevádzky

-         otváranie objektu – objekt otvára zamestnanec, ktorý príde na pracovisko o 6,00 hodine,

zatvára zamestnanec, ktorý odchádza z pracoviska

-         každý klient a zamestnanec má v zariadení prezúvky, ktoré využíva vo vnútri zariadenia,

mimo neho využíva obuv v ktorej príde do zariadenia

-         uzatvorenie objektu  – uzatvára zamestnanec, ktorý posledný odchádza z pracoviska

 

 Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

 -         prestávkový režim – je individuálny podľa potrieb klienta, je trávený v oddychovej

miestnosti alebo vonku

-         pobyt vonku jedna až dve hodiny denne  

-         organizácia v jednotlivých priestoroch zariadenia

-         tretí pavilón prízemie

- dielňa využíva sa na ručné opracovanie dreva a kovu základnými metódami,  úprava povrchov

a kompletovanie výrobkov – využívaná denne po 2 hodiny,

- kancelária využívaná na administratívu a konzultácie s rodičmi využívaná denne, - chodba, 

umiestnené sú na nej skrinky – každý klient má označenú svoju, kde si odkladá osobné veci

využívaná denne

- šatňa  - slúži na prezliekanie zamestnancom využívaná denne,

- sociálne zariadenia klienti – WC, sprcha, umývadlá,

- sociálne zariadenie personál: WC, sprcha,

- jedáleň slúži klientom na konzumáciu jedla využívaná denne 2x, podávame desiatu a obed,

- výdajňa stravy - prebieha tu výdaj stravy a pitia, následne umývanie, sanitácia a dezinfekcia

prostredia využívaná denne,

-  herňa klienti tu uskutočňujú spoločenské hry, tanec, skladanie a vkladanie predmetov,

individuálna práca s klientom využívaná denne,

- oddychová miestnosť slúži na cvičenie 1 hodinu denne (ráno) a potom na odpočinok klientov

využívaná denne,

-  miestnosť na arteterapiu – vykonáva sa tu práca s hlinou, maľovanie farbami, práca

s papierom  a iným materiálom využívaná denne,

-  elektroliečba – využívajú sa tu stroje ENDOMED a SONOPLUS ,

- vodoliečba – vaňa pre celotelovú podvodnú masáž s perličkou a výrivkou a končatinová vaňa

využíva sa denne pre indikovaných klientov,

- šatňa k vodoliečbe, WC k vodoliečbe

poschodie:

 – elokovaná trieda špeciálnej základnej školy – prebieha výučba školopovinných detí,

- sociálne zariadenie elokovanej triedy,

- šatňa  pre pracovníka vodoliečby, WC

-  trieda pre individuálnu prácu s klientom – využívaná denne.

- v druhom pavilóne na prízemí priestor pre deti predškolského veku tvoria nasledovné miestnosti:

- zádverie,

- spojovacia chodba,

-  hygienická miestnosť /2xWC + 2x umývadlo + sprchovací kút/,

- denná miestnosť menšia – využíva sa na individuálnu prácu,

- denná miestnosť väčšia - využíva sa na predškolskú výchovu klientov využívaná denne.

 
ČasČinnosť
6:00 - 8:00Príchod klientov do zariadenia, hry, pohybové cvičenia, edukačné aktivity
Ranný kruh – spoločné diskutovanie, plán aktivít
8:00 - 9:00Ranné cvičenie, spoločenské hry
9:00 - 9:30Osobná hygiena, desiata
9:30 - 11:15Edukačné aktivity, pobyt vonku
11:15 - 12:00Osobná hygiena, obed
12:30 - 14:00Individuálny odpočinok, pohybové a relaxačné cvičenie
14:00 - 16:30Individuálna činnosť, voľné hry, odchod klientov zo zariadenia

 

Opatrenia  na predchádzanie nadmernej statickej záťaže

 -         druh  nábytku ( prispôsobenie výšky telesným rozmerom  klientov, zohľadnenie sedenia ľavorukých klientov)

-         spôsob usporiadania  pracovných miest klientov pri edukačnom procese zabezpečenie ich striedania

na pracovných miestach z dôvodu zabránenia jednostranného zaťaženia svalových skupín tela

 

 Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení

 -         povinnosti zamestnancov  zariadenia ( dodržiavať osobnú hygienu, hlásiť zmenu zdrav. stavu,

príp. vyhľadať lekára) 

-         zariadenie môže navštevovať len klient: zdravotne spôsobilý na pobyt v kolektíve, neprejavuje

príznaky prenosného ochorenia, nemá nariadené karanténne opatrenie. 

-         ranný filter klientov do zariadenia vykonáva zamestnanec, ktorý klienta prevezme od rodiča.

Vykonáva sa na chodbe, zameriava sa na viditeľné prejavy klienta a pohovorom s rodičom. Ak  je

klient  viditeľne chorý zamestnanec ho odmietne po dohode s vedúcou zariadenia.

-         iné opatrenia ( pravidelné dopĺňanie toaletných potrieb na osobnú hygienu rúk pri umývadlách

v zariadeniach na osobnú hygienu klientov, je zabezpečené individuálne podľa potreby upratovačkou

zariadenia)

-         možnosť umytia rúk klientov vo WC je zabezpečený  prívodom teplej vody

-         individualizácia predmetov osobnej hygieny ( uteráky – denne sa kontrolujú a keď sú znečistené

vymenia sa podľa potreby)

-         pri zvýšenom výskyte akútnych respiračných ochorení ak počet neprítomných klientov presiahne

20 % z celkového počtu klientov  oznámi túto skutočnosť príslušnému RÚVZ a preruší prevádzku  

celého zariadenia. 

 Upratovačka  zariadenia, ktorá zodpovedá za  čistotu  a vykonáva sanitáciu priestorov má k 

dispozícii miestnosť na prezliekanie a samostatnú miestnosť, v ktorej je inštalovaná výlevka s 

prívodom teplej vody. Poskytuje sa jej osobný ochranný pracovný odev a obuv -   pracovné oblečenie,

gumené rukavice, toaletné potreby podľa potreby.

 Upratovačka je povinná denne umyť podlahy, rohožky, odpadové koše, obkladačky, kľučky dverí, drez

na riad, umývadla a vykonať ich dezinfekciu, vyniesť smeti z odpadových košov, umyť sociálne zariadenia

čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami. Upratovačka je povinná v rámci celkového upratovania najmenej

za štvrťrok vykonať umytie okien, vykurovacích telies, svietidiel, vyprášiť paplóny a podušky. Vaňa

celotelová a vaňa nožná sa umyje a dezinfikuje po každom klientovi vykonáva pracovník, ktorý podáva

vodoliečbu.

 V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a proti epidemické predpisy a opatrenia.

Prevádzka je udržiavaná v čistote a poriadku.

 

Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia   

 Spôsob upratovaniaFrekvencia upratovania

Podlahy obkladačky

Kľučky dverí

Koše na odpadky

nábytok

umývadlá

 umytie

 teplou vodou s prídavkom saponátu a dezinfekčného prostriedku na báze chlóru napr. JAR, PUR, SAVO, DOMESTOS, BREF

 

Denne 

Rohožky

 

 

Pokryť handrou namočenou v DP

SAVO

 

Denne

 

 umyvárne, sprchy, WC

Umývanie

Dezinfekcia SAVOM,DOMESTOSOM

Vysypanie odpadových košov

Denne

 

Areál zariadeniaSkrášľovanie okoliapodľa potreby
Hrabanie trávy, odhŕňanie snehuSezónne
Hrabanie lístiaSezónne
  

 

Hračky

 

 

Umývanie – ponoriť do DP, prípr. Potrieť handrou namočenou v DP

Dezinfekcia

SAVOM

1x za 14 dní

 

Koberce, matrace, sedačky, kreslá

 

 

 

Potrieť handrou namočenou v DP BREF1x za 14 dní

  

Postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností

a zariaďovacích predmetov

Dezinfekcia je zameraná na ničenie choroboplodných zárodkov a je preventívnym opatrením

na zamedzenie  vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

Mechanická očista miestností a priestorov zariadení je vykonávaná vysávaním, prípadne

pozametaním daných priestorov. Následne sa vykoná umytie podlahy na vlhko s použitím

bežných detergentných prostriedkov.   

Pravidelná dezinfekcia prípravkami na báze chlóru, napr. SAVO, DOMESTOS, CHLORAMIN T

je vykonávaná raz týždenne, spravidla v piatok, okrem zariadení na osobnú hygienu, kde sa

táto dezinfekcia vykonáva denne. Pri používaní dezinfekčných prípravkov postupujeme podľa

priloženého návodu  výrobcu a dodržania doby expozície.

  

Opatrenia pri príznakoch akútneho prenosného alebo parazitárneho ochorenia

Akútne ochorenie

-         je zabezpečená izolácia klienta mimo kolektívu,  následné telefonické informovanie rodiča

o stave klienta,  aby si čo najskôr pre klienta prišiel.  

 Parazitárne ochorenie (pedikulóza – zavšivavenie)

 -         pri zistení výskytu vší doporučí pracovník rodičom klienta návštevu obvodného lekára

alebo dermatovenerológa

-         s výskytom vší v zariadení okamžite oboznámi všetkých rodičov osobne, resp.  formou

oznamu na nástenke pre rodičov

-          všetky klienti v kolektíve, pedagógovia aj rodinní príslušníci si musia umyť vlasy šampónom

proti všiam. Šampóny je možné kúpiť v lekárňach, existuje niekoľko druhov (napr. Diffusil,

Parasidose, Capisan a iné). Pri ich používaní je potrebné postupovať podľa priloženého návodu

na použitie. Doporučuje sa aj vyčesávanie vší špeciálnym hrebeňom.

-         osobnú a posteľnú bielizeň je potrebné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách,

dôkladne vysušiť a vyžehliť.

-         čiapky, šatky, šály, iné odevy (prípadne plyšové hračky, ak s nimi prišla hlava klienta do

kontaktu), ktoré nie je možné vyvariť, je potrebné vyprať minimálne v dvoch cykloch pri odporúčaných

teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, prípadne postriekať prípravkom

na lezúci hmyz (napr. Biolitom)

-          zásadné je dôsledné dodržiavanie osobnej hygieny. Každý člen kolektívu   musí používať

vlastné predmety osobnej hygieny (uterák). Je potrebné zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu.

To isté platí aj v prípade šálov, čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy. Dôležité je pravidelné

umývanie sa, kúpanie, čistota odevu, častá výmena osobnej a posteľnej bielizne

-         do zariadenia bude prijatý klient až po odvšivavení

-         použitie šampónu je nutné zopakovať po 14 dňoch v celom kolektíve aj v rodine.

  Úrazy, lekárnička lekárnička je vybavená základným materiálom, je umiestená v kancelárii,

pravidelne sa dopĺňa..

 

Opatrenia na podporu a rozvoj zdravia

 -         spôsob uplatňovania zákona o ochrane nefajčiarov  - vo všetkých priestoroch DSS je

zakázané fajčiť. Zákaz fajčenia je označený na vstupných dverách.

 

 Podmienky pohybovej aktivity

 -         vykonávané v priestoroch zariadenia je cvičenie na fit loptách, žinenkách, vonku na ihrisku 

preliezanie, skákanie, hra s loptou, posilňovanie, beh.

-         prezliekanie klientov do dielne alebo na cvičenie je zabezpečené v oddelenej miestnosti

zvlášť pre chlapcov a pre dievčatá

  

Zabezpečenie stravovania 

-         stravovanie je zabezpečené odberom stravy zo stravovacieho zariadenia prislúchajúceho

predškolskému zariadeniu patriacemu mestu Myjava – Materskej školy Hoštáky.

-         prípravu stravy zabezpečuje personál školskej jedálne pri Materskej škole Hoštáky,

ktorý zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov, za hygienickú a zdravotnú nezávadnosť

použitých potravín. Vzorku z každého pripraveného jedla uchováva 48 hodín v chladničke,

v uzatvorených sklenených nádobách.

-         strava sa poskytuje v súlade zo zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný

stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek.

-         strava sa vydá z hospodárskej budovy, kde sa pripravuje a do zariadenia sa prepravuje

v hygienicky nezávadných várniciach, ktoré sú určené na prepravu stravy.

-         v zariadení sa poskytuje desiata a obed

-         klientovi, ktorému sa poskytuje sociálna služba  je povinný odobrať jedno jedlo denne,

ak má zdravotné problémy, výnimku môže povoliť riaditeľka, n.o. alebo vedúca DSS.

-         strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia

zriadená primátorom mesta, je trojčlenná. Jej členmi sú zdravotný pracovník, vedúca stravovacej

prevádzky a hlavný kuchár.

-         čas podávania stravy pre klientov je nasledovný: 

desiata: 9,00 hod.

obed: 11,30 hod.

-         pitný režim k jedlu zabezpečuje Materská škola Hoštáky

-         pitný režim mimo jedla zabezpečuje DSS prostredníctvom svojich zamestnancov

-         v DSS nachádza len výdajňa stravy, kuchyňa, kde sa pripravuje jedlo je vzdialená od zariadenia

50 metrov

Desiata a hlavné jedlo sa podáva klientom v jedálni po príslušnej úprave stolov v čase od 9,00 hod

do 9,30 hod a od 11,15 hod. do 12,00 hod. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy zodpovedá

vedúca jedálne a hlavná kuchárka, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca zariadenia.

Za  zabezpečenie  zisťovania počtu stravníkov aj pitný režim zodpovedá vedúca zariadenia.

Za organizáciu a výchovný proces pri jedle, správne sedenie, stolovanie zodpovedajú

zamestnanci zariadenia. Vedú klientov k osvojeniu si návykov a kultúrneho správania sa

pri stole. V maximálnej miere pritom uplatňujú individuálny prístup ku klientom. Počas jedla

zamestnanci klientov nenásilne usmerňujú. Do jedla ich však násilne nenútia. 

Za kvalitu doplnkového jedla : desiata, dodržiavanie odporúčaných výživových dávok potravín,

dodržiavanie materiálových spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie zodpovedá

vedúca školskej výdajnej jedálne.

Stravovacie zariadenie  (VŠJ) má vypracovaný samostatný prevádzkový poriadok .

Stravu klientom prinášajú z kuchyne a vydávajú z výdajne zamestnanci DSS.

 

Zabezpečenie doplnkového stravovania prostredníctvom  bufetov automatov

a iných foriem ambulantného predaja

-         V DSS  nie je vykonávaný žiadny predaj potravinárskeho tovaru ani nápojov.

-         V DSS nie je nainštalovaný  nápojový automat .

 

Zabezpečenie pitnej vody, odkanalizovanie, vykurovanie a ohrev TÚV

-         Objekt je napojený na verejný vodovod, ktorého prevádzkovateľom je Bratislavská

vodárenská spoločnosť, odkanalizovanie objektu je riešené mestskou kanalizačnou sieťou.

Prívod TÚV je zabezpečený z Bytového podniku Myjava. Vykurovanie je zabezpečené z Bytového

podniku Myjava. Dodávka  teplej vody sa zabezpečuje ohrevom vody z hospodárskeho

pavilónu Materskej školy Hoštáky.

 

Zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov zariadenia

 Starostlivosť o vonkajšie priestory zabezpečujú klienti a zamestnanci zariadenia  podľa

potreby – hrabanie lístia,  výsev kvetinových záhonov, odhŕňanie snehu.

Záhradné zariadenie na dvore  (kovové, drevené  preliezačky) je udržiavané v dobrom

technickom stave. 

          

Skladovanie posteľnej bielizne a manipulácie  s ňou, vrátane  jej výmeny

       -    v zariadení je dostatočné množstvo bielizne (posteľné prádlo, uteráky)

-         výmena posteľnej bielizne  v zariadení je jedenkrát týždenne

-         výmena uterákov je jedenkrát týždenne, alebo podľa potreby

-         pranie zabezpečené  v  práčovni predškolského zariadenia (Materská škola Hoštáky)

-         prechodné uloženie použitej bielizne je v koši na prádlo,

-         prechodné uloženie čistej bielizne na vodoliečbu je v skrinke v elektroliečbe  

  

Skladovanie detských plienok a manipulácia s nimi

 Plienky, ktoré sú použité sa dávajú do nádoby, ktorá je uzatvorená a je umiestnená vo WC.

 

Zneškodňovanie tuhého odpadu, frekvencie vyprázdňovania

odpadových nádob  ich čistenia a dezinfekcia 

-         TKO je prechodne zhromažďovaný v košoch, odvoz zabezpečený 1krát týždenne

-         k dispozícii v priestoroch zariadenia  dostatok odpadových košov,

-         v kabínach zariadení na osobnú hygienu dievčat sú ľahko udržiavateľné 

        uzatvárateľné nádoby

-          frekvencia vysýpania denne

-         dezinfekcia - denne 

  

Dôležité telefónne čísla

 Linka prvej pomoci:                      112

Hasičský a záchranný zbor:         112

Polícia:                                             112, 158

Poliklinika:                                       6979111

Mestský úrad:                                  6907 119

Mestská polícia:                             159, 621 23 21 

 

Tento prevádzkový poriadok je vyvesený v Domove sociálnych služieb pre deti

a dospelých ÚSVIT na viditeľnom mieste a je záväzný pre všetkých zamestnancov.

Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť  dňom 01.08.2013  a účinnosť schválením

Prevádzkového poriadku Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne.  

 

 

V Myjave,  dňa 31.07.2013               

 

 

 

                                                                                            Mgr. Jana Gáliková

                                                                                            Riaditeľka, n.o.