Voľné pracovné miesta

 Sociálne služby Myjava, n.o. vyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v ý b e r o v é   k o n a n i e na obsadenie pracovnej pozície – 

sociálny pracovník/pracovníčka Útulku a Nocľahárne.
Nastavenia cookies